Оснивање
Једношалтерски систем регистрације

Поступак оснивања привредних субјеката (предузетника) се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у Агенцији за привредне регистре са регистрацијом оснивања истовремено добијају:

 • регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику,
 • порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска управа – Централа,
 • потврду о извршеној пријави – Образац М-А, коју додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и
 • број осигураника здравственог осигурања који издаје РЗЗО.

Aгенција за привредне регистре електронски размењује податке из јединствене регистрационе пријаве са Централним регистром обавезног социјалног осигурања и то:

 1. податке које региструје у складу са Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију и
 2. податке који су садржани у решењу о упису предузетника у Регистар привредних субјеката.

Централни регистар, по прихватању јединствене пријаве и регистрације у својој бази, подносиоцу пријаве издаје потврду о извршеној пријави – Образац М-А.

Агенција за привредне регистре уручује предузетнику уз решење о регистрацији и потврду о извршеној пријави – Образац М-А.

Напомена:
Размена података са Централним регистром обавезног социјалног осигурања и Пореском управом, приликом оснивања привредног субјекта је једнократан поступак, у току кога су подаци у потпуности унети у информациони систем ЦРОСО односно ПУ, те је једини начин накнадне измене података директно обраћање странке ЦРОСО или Централи ПУ.

Од 2016. године омогућено је и да се приликом подношења регистрационе пријаве оснивања предузетника истовремено изврши пријава на паушално опорезивање сагласно члану 40. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001). Тиме је укинута обавеза предузетника да лично доставе пријаву за паушално опорезивање локалној организационој јединици Пореске управе.

Уз јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС), за регистрацију оснивања привредног субјекта потребно је приложити прописану документацију (у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији), доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за оснивање

Висина накнаде за оснивање прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

 • Накнада за регистрацију оснивања предузетника износи 1.500,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за оснивање у Регистру привредних субјеката – предузетника која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Поступак уписа у Регистар

Поступак уписа у Регистар започиње подношењем регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних накнада и то непосредно у седишту АПР у Београду, у некој од организационих јединица, у општинама са којим Агенција има закључен споразум или поштом. Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Регистрациону пријаву за оснивање подноси предузетник или лице овлашћено од стране предузетника, у ком случају је потребно приложити и пуномоћје. Више о овлашћеном подносиоцу можете прочитати у одељку Општа упутства.

Документација потребана за регистрацију предузетника

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника (Обрасци),
 • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника (висина накнаде),
 • дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију.

Прокура

 • ако се при оснивању региструје прокуриста, попуњава се одговрајућа страница ЈРППС (страна 7),
 • писано овлашћење којим предузетник издаје прокуру.

Прокура је пословно пуномоћје којим предузетник овлашћује једно или више физичких лица да у његово име и за његов рачун закључује правне послове и предузима друге правне радње.

Прокура је непреносива, може се опозвати, може бити појединачна или заједничка.

Предузетник издаје прокуру лично и не може пренети овлашћење за издавање прокуре на друго лице.

Ограничења прокуре су прописана законом тако да прокуриста не може без посебног овлашћења да закључује правне послове у вези са стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности, да преузима меничне обавезе и обавезе јемства, закључује уговоре о зајму и кредиту, заступа предузетника у судским поступцима или пред арбитражом.