На основу члана 22. став 4. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011 – др. закон) на седници Скупштине одржаној дана 23. септембра 2017. године у Новом Саду усвојен је

 

С Т А Т У Т

удружења

„УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ УПРАВНИКА –

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИЦИ СРБИЈЕ“

(Пречишћен текст)

 

Област остваривања циљева

Члан 1.

“Удружење професионалних управника – Професионални управници Србије“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради окупљања професионалних управника, организатора професионалног управљања, заштите њихових права и интереса и остваривања циљева у области вршења послова професионалног управљања.

 

Циљеви Удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

– унапређење рада и квалитета послова професионалних управника и организатора професионалног управљања

– организовање пружања професионално-стручне помоћи члановима ради стандардизације обављања послова професионалног управника

– усклађивање интереса чланова Удружења и пружање правне и стручне помоћи члановима

– успостављање сарадње са органима локалне самоуправе и јавним предузећима ради унапређивања система рада

– покретање иницијативе за доношење и измену закона и других прописа у вези са вршењем послова професионалног управљања

– пружање правовремених и квалитетних информација члановима ради стицања поверења стамбених заједница

– организовање посебних тематских семинара, трибина и саветовања из сфере деловања професионалног управника и организатора професионалног управљања

– организовање промотивних активности за потребе чланова Удружења

 

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

  1. остварује сарадњу и повезивање са сличним удружењима и појединцима у земљи и иностранству,
  2. организује предавања, скупове, трибине и семинаре у сврху едукације,
  3. остварује сaрадњу са државним органима на републичком, градском и локалном нивоу у оквиру Републике Србије са циљем пружања помоћи у решавању свих проблема који настају у сфери обављања послова професионалног управљања,
  4. објављује књиге и друге публикације о свим питањима из сфере послова професионалног управљања,
  5. обезбеђује сарадњу са стручњацима правне и економске струке ради што боље и квалитетније помоћи члановима по питањима из области права и финансија
  6. медијска презентација и промоција циљева Удружења и његових активности
  7. остале активности у духу испуњења опште мисије Удружења

 

 

 

 

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: „Удружење професионалних упраника – Професионални управници Србије“.

Скраћени назив Удружења: „Професионални управници Србије“.

Удружење има седиште у Новом Саду ул. Данила Киша, број 3в.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако физичко лице које стекне лиценцу за професионалног управника и које прихвата циљеве Удружења и Статут, свако правно лице које се бави организовањем послова професионалног управљања, као и свако друго лице које помаже Удружењу у остваривању утврђених циљева.

Председник Удружења након пријема пријаве за учлањење проверава испуњеност услова за чланство у Удружењу и ако су услови испуњени доноси одлуку о пријему у чланство Удружења.

Даном доношења одлуке о пријему у чланство стиче се статус члана Удружења.

Скупштина Удружења на својој годишњој седници верификује одлуке Председника Удружења о пријему у чланство.

Уколико Скупштина Удружења не верификује одлуку о пријему у чланство коју је донео Председник Удружења том члану престаје својство члана у Удружењу даном одбијања верификације.

Пријава за пријем у чланство подноси се на посебном обрасцу – приступници.

 

Члан 5а.

Удружење има и почасне чланове.

Почасни чланови не подносе приступницу , него њих именује Скупштина Удружења на предлог Председника Удружења или 1/3 чланова удружења.”

 

Члан 6.

Евиденција о члановима Удружења уписује се у матичну књигу евиденције чланства.

У матичну књигу евиденције чланства уносе се подаци из приступнице.

Матична књига евиденције чланства, води се у електронском облику или на други, писани, прикладан начин.

Матична књига евиденције чланства чува се у седишту Удружења.

Матичну књигу евиденције чланства води секретар Удружења.

 

Члан 7.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута, нарушавања угледа Удружења и поступања супротно усвојеном кодексу понашања професионалних управника које је донела Скупштина Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Председника Удружења.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

 

 

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 8.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Председник Удружења.

 

Члан 9.

Чланови плаћају годишњу чланарину.

Скупштина Удружења посебном одлуком утврђује износ годишње чланарине, као и рокове и начин плаћања.

 

Унутрашња организација

Члан 10.

Органи Удружења су Скупштина, Председник Удружења и Надзорни одбор.

Функцију застуника врши Председник Удружења, а у његовом одсуству заменик председника, односно лице које Председник Удружења посебно овласти.

 

Члан 10а.

У локалним самоуправа могу се образовати Одбори Удружења.

Одбор Удружења је потпуно самосталан у свом раду с тим што је дужан да поштује Статут и друга општа акта Удружења.

Одбор Удружења се образује одлуком Председника Удружења којом се истовремено именује председник Одбора и чланови Надзорног одбора.

Председник Одбора и Надзорни одбор најмање једном годишње подносе извештај Скупштини Удружења.

 

Члан 10б.

У случају да Одбор Удружења поступа супротно Статуту Удружења и општим актима Удружења и тиме наноси штету самом Удружењу Председник Удружења може донети одлуку о смени председника Одбора, односно и о расформирању Одбора.

 

Члан 11.

Скупштину Удружења  (у даљем тексту: Скупштина) чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника удружења, на предлог Надзорног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Председнику Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива Председник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања седнице и предлогу дневног реда.

Седницом председава председник Скупштине.

 

 

 

 

Надлежност Скупштине

Члан 12.

Скупштина:

1) бира и разрешава Председника Удружења и заменика Председника

2) бира и разрешава Председника Скупштине

3) доноси годишњи план и програм рада;

4) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

5) усваја друге опште акте Удружења;

6) бира и разрешава чланове Надзорног одбора и бира председника Надзорног одбора;

7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председника Удружења;

8) разматра и усваја најмање једном годишње, извештај Надзорног одбора;

9) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

10) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, избору и разрешењу Председника Удружења, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

За доношење одлуке о избору и разрешењу Председника Удружења, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је претходна сагласност Оснивача Удружења.

 

Члан 13.

Председник Удружења је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу одлука Скупштине и циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

 

Члан 14.

Председник Удружења заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председника Удружења бира Скупштина из редова оснивача, односно чланова Удружења.

Председник има право на наплату трошкова за обављање рада ван седишта Удружења.

Заменик Председника Удружења је овлашћен да, у одсуству Председника Удружења, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

 

Члан 15.

Председник Удружења:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

 

Члан 16.

Надзорни одбор је највиши надзорни орган Скупштине чији је задатак да надзире материјално и финансијско пословање.

Надзорни одбор има три члана од којих је један председник, које бира Скупштина.

Председник руководи радом Надзорног одбора и одговоран је за његов рад.

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

 

Члан 17.

Надзорни одбор врши контролу и надзор финансијског пословања Удружења, односно контролу и надзор по свим питањима по којима га овласти Скупштина.

Надзорни одбор подноси извештај на редовној годишњој седници Скупштине обавезно у писменој форми и исти се може доставити члановима Удружења поштом или електронским путем најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине.

 

Члан 18.

У оставривању контроле утврђене у члану 17. овог Статута Надзорни одбор врши нарочито следеће послове:

– врши контролу спровођења Статута и других нормативних и управних аката Удружења

– врши контролу спровођења одлука Председника Удружења

– врши контролу финансијских средстава, пословања и осталих евиденција у раду Удружења

– врши контролу и надзор и по свим другим питањима за која га овласти Скупштина.

 

Секретар Удружења

Члан 19.

Секретар Удружења  (у даљем тексту: секретар) помаже у раду Председнику Удружења.

Поред послова из претходног става овог члана секретар обавља и све правне и админитративно-техничке послове у Удружењу.

Председник Удружења посебном одлуком врши избор секретара.

 

Члан 20.

Секретар се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Секретар своје обавезе може обављати хонорарно или професионално – заснивањем радног односа у Удружењу.

 

Остваривање јавности рада

Члан 21.

Рад Удружења је јаван.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници Скупштине.

 

Члан 22.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима из области за које је основано, о чему одлуку доноси Скупштина.

 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 23.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области за које је основано.

 

Привредна делатност којом се стиче добит

Члан 24.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност:

85.59 Остало образовање

Обухвата образовање које није дефинисано према степенима образовања.

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

Члан 25.

Удружење поред привредне делатности из члана 24. Статута обавља и делатност:

58.11 Издавање књига која у складу са Уредбом о класификацији ( Службени гласник РС, број 54/2010), односно са шифром делатности и описом делатности:

Обухвата издавање:

– књига у штампаном или електронском облику, у аудио-запису или на интернету

– брошура, проспеката, летака и сличних публикација, укључујући издавање речника и

енциклопедија

– атласа, мапа и карата

– енциклопедија на компакт-дисковима (CDROM)

 

Престанак рада удружења

Члан 26.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 27.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

Изглед и садржина печата

Члан 28.

Удружење има печат округлог облика на којем је у спољном кругу великим словима ћирилицом исписано:

„УДРУЖЕЊЕ  ПРОФЕСИОНАЛНИХ УПРАВНИКА

а у унутрашњем кругу, такође, ћирилицом великим словима исписано је

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИЦИ СРБИЈЕ“.

 

Прелазне и завршне одредбе

Члан 29.

За Заштитника и Славу Удружења узима се Свети мученик Мирон презвитер који се прославља дана 30. Августа (17. августа по црквеном календару) на дан оснивања Удружења.

 

Члан 30.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 31.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

 

 

Председавајући Скупштине Удружења

Остоја Дражић

 

 

 

 

 

021/442-640

 

Данила Киша 3Б

Нови Сад, 21000

 

Контактирајте нас

Пишите нам. Ускоро ћемо вам одговорити.

Пронађите нас на социјалним мрежама